Walne Zgromadzenie Członków SŻIHSpołeczność

19.05.2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia ŻIH odbędzie się 31 maja 2015 roku (niedziela) o godz. 10.00 w Klubokawiarni Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. Anielewicza 6 w Warszawie.

W przypadku braku kworum drugi termin Walnego Zgromadzenia ustala się na godz. 10:20 tego samego dnia.

Proponowany porządek obrad:

1) Otwarcie obrad, wybór sekretarza i przewodniczącego zebrania, wybór komisji skrutacyjnej, przyjęcie porządku obrad.

2) Podsumowanie minionego roku i propozycji działań na kolejną kadencję.

3) Omówienie realizacji projektu Muzeum Historii Żydów Polskich.

4) Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności Stowarzyszenia za 2014 rok.

5) Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2014 rok.

6) Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2014 rok.

7) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia za 2014 rok.

8) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za lata 2011 – 2015.

9) Podjęcie uchwały w sprawie audytu sprawozdania finansowego za 2015 rok.

10) Wybory władz Stowarzyszenia:

- zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej

- zgłaszanie kandydatów do Zarządu

- wybór Zarządu

- wybór Komisji Rewizyjnej

11) Wolne wnioski.