"Zagłada Żydów z Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz"Historia

20.08.2014

Zagłada Żydów z Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz to nowa publikacja autorstwa historyka Centrum Badań Muzeum dr. Andrzeja Strzeleckiego. Jest ona poświęcona zagładzie jednego z największych skupisk ludności żydowskiej na zachodnich ziemiach okupowanej przez Trzecią Rzeszę Polski.

Przedstawia ona etapy zagłady żydowskiej społeczności Zagłębia w oparciu przede wszystkim o zachowane bogate przekazy dokumentalne proweniencji nazistowskiej. Dokumenty, w znacznej części przytoczone w książce in extenso, świadczą dobitnie, że niemal wszyscy działający w Zagłębiu urzędnicy niemieccy, włącznie z pracującymi na najniższych stanowiskach, z mniejszym lub większym zaangażowaniem przyczynili się do unicestwienia miejscowej ludności żydowskiej.

W opracowaniu historycznym dr Strzelecki opisuje i analizuje m.in. plany okupacyjnych władz niemieckich wobec Zagłębia Dąbrowskiego, proces separacji i koncentracji żydowskich mieszkańców Zagłębia, a także utworzenie i likwidację gett zamkniętych w Sosnowcu, Będzinie, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej i Strzemieszycach. Przedstawia także los żydowskich więźniów z Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz.

Dr Andrzej Strzelecki publikuje tu także wyniki swoich badań, uściślających liczbę Żydów deportowanych do KL Auschwitz z Zagłębia Dąbrowskiego. W okresie od maja 1942 r. do lipca 1944 r. wywieziono z Zagłębia do KL Auschwitz ok. 58 tysięcy Żydów.

W drugiej części znaleźć można wyciągi z zachowanych imiennych wykazów Żydów sosnowieckich i będzińskich, których na przełomie lat 1942 i 1943 przeniesiono do gett zamkniętych w Sosnowcu-Środuli i Małej Środuli, oraz fragmentaryczne wykazy imienne Żydów zagłębiowskich, deportowanych do KL Auschwitz i w większości zabitych w komorach gazowych.

„Intencją autora jest, by zestawienia te, obok opublikowanych wcześniej podobnych wykazów, dotyczących Żydów z getta łódzkiego, zostały wykorzystane w możliwie bliskiej przyszłości jako zaczątek przedsięwzięcia badawczego i wydawniczego, a mianowicie opracowania Ksiąg pamięci poświęconych polskim Żydom deportowanym do Auschwitz” – czytamy we wstępie.

W trzeciej części książki opublikowano wiele dokumentów oraz relacji świadków – relacji poświęconych zarówno deportacjom z Zagłębia Dąbrowskiego do KL Auschwitz, jak i relacji dotyczących pomocy udzielonej Żydom zagłębiowskim przez Polaków.

Książka Zagłada Żydów z Zagłębia Dąbrowskiego w KL Auschwitz dostępna jest w księgarniach na terenie Muzeum oraz w księgarni internetowej na stronie www.auschwitz org.