Słownik Żydów w ZabrzuSpołeczność

16.11.2014

Na stronie internetowej Muzeum Miejskiego w Zabrzu opublikowano "Słownik Żydów w Zabrzu". Jest to baza danych o osobach, które mieszkały w tej miejscowości do 1942 stworzona na podstawie danych z kilku archiwów, lokalnej prasy i ksiąg adresowych.

Początek osadnictwa żydowskiego na terenie obecnego miasta Zabrze przypada na lata 20. XIX wieku. Wcześniej bywali tu jedynie arendarze prowadzący lokalne karczmy, którzy po zakończeniu okresu dzierżawy przenosili się w inne miejsca. W 1830 roku Żydzi mieszkali jedynie w pięciu miejscowościach, które weszły w skład obecnego Zabrza i było ich 26 (pięcioro w Małym Zabrzu, siedmioro w Starym Zabrzu, sześcioro w Mikulczycach, pięcioro w Grzybowicach i troje w Rokitnicy). W 1845 roku 56 Żydów mieszkało w sześciu miejscowościach (15 w Małym Zabrzu, dziewięcioro w Starym Zabrzu, 20 w Mikulczycach, troje w Zaborzu, sześcioro w Rokitnicy i troje w Makoszowach). W 1858 roku w dziewięciu miejscowościach mieszkało już 325 wyznawców judaizmu (110 w Małym Zabrzu, 106 w Starym Zabrzu, ośmioro w Dorocie, 22 w Mikulczycach, 51 w Zaborzu, 15 w Biskupicach, troje w Grzybowicach, siedmioro w Rokitnicy i troje w Kończycach), a trzy lata później, w 1861 roku, również w dziewięciu miejscowościach – 336 (122 w Małym Zabrzu, 94 w Starym Zabrzu, 20 w Mikulczycach, 71 w Zaborzu, 10 w Biskupicach, czworo w należącej do Grzybowic kolonii Marienau, dziewięcioro w Rokitnicy, troje w Kończycach i troje w Pawłowie). Wzrastająca liczba Żydów w Zabrzu i sąsiednich miejscowościach spowodowała chęć uporządkowania ich życia religijnego, czego pierwszym przejawem było utworzenie tu w 1865 roku gminy filialnej podległej gminie żydowskiej w Bytomiu. Z dniem 1 stycznia 1872 roku żydowscy mieszkańcy Starego Zabrza, Małego Zabrza, Zaborza z Porębą, Doroty, Maciejowa, Mikulczyc i Biskupic utworzyli samodzielną Gminę Żydowską w Zabrzu. Spis powszechny przeprowadzony w Prusach 1 grudnia 1871 roku, czyli na miesiąc przed utworzeniem tejże gminy, wykazał w miejscowościach, które objęła swym zasięgiem łącznie 731 Żydów (285 w Małym Zabrzu, 143 w Starym Zabrzu, 11 w Dorocie, 42 w Mikulczycach, 189 w Zaborzu i 61 w Biskupicach). Byli wśród nich rzemieślnicy, kupcy, oberżyści i właściciele gospód, przedsiębiorcy, prawnicy i lekarze. Uroczyste poświęcenie synagogi wybudowanej przy obecnej ul. W. Brysza nastąpiło 2 kwietnia 1873 roku. W następnych latach ogólna liczba Żydów w Zabrzu stale wzrastała: w 1885 roku było ich 977, zaś w 1910 roku – 1130 (w tym 59 w Mikulczycach). W 1925 roku w Zabrzu, Biskupicach i Zaborzu mieszkało łącznie 1160 Żydów. Po dojściu A. Hitlera do władzy w Niemczech ich liczba w Zabrzu zaczęła spadać. W październiku 1933 roku było ich tu jeszcze 1081, a w maju 1939 roku już tylko 554. Oczywistą przyczyną tego spadku były prześladowania, które nasiliły się po pogromach przeprowadzonych w „Noc Kryształową” z 9/10 listopada 1938 roku. Efektem tych prześladowań była z kolei nasilająca się emigracja (do Palestyny, krajów europejskich, Ameryki Północnej i Południowej). Ci, którzy nie wyemigrowali z Niemiec przed wybuchem wojny, w większości zginęli podczas realizacji przez hitlerowców akcji „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej”. Ostatnich Żydów z terenu Zabrza deportowano w połowie 1942 roku – wywieziono ich najprawdopodobniej do getta w Theresienstadt i do obozu zagłady Auschwitz.

Informacje publikowane w słowniku pochodzą przede wszystkim z: ksiąg stanu cywilnego; „Gedenkbuch – Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland 1933-1945“ dostępnej na stronie http://www.bundesarchiv.de; „Zentrale Datenbank der Namen der Holocaustopfer” dostępnego na stronie http://www.yadvashem.org; materiałów archiwalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Katowicach oraz jego Oddziale w Gliwicach; prasy lokalnej; ksiąg adresowych.

W słowniku „Żydzi w Zabrzu” znajdują się informacje o osobach dorosłych, które mieszkały w Zabrzu do 1942 roku. Kolejne rubryki ich biogramów to: nazwisko i imię, daty życia, rodzice, współmałżonkowie, dzieci (przy córkach podano nazwiska ich mężów), działalność zawodowa (zawód, miejscowość będąca częścią obecnego Zabrza, w której osoba mieszkała/pracowała, daty występowania w dokumentach innych niż księgi urodzenia i zgonu), inne – działalność w różnego rodzaju organizacjach, przyznane odznaczenia, a w przypadku żołnierzy poległych na frontach I wojny światowej nazwy jednostek, w których służyli. Część biogramów wzbogacono o materiał ilustracyjny dotyczący danej osoby.

Mamy świadomość, że słownik ten, obejmujący obecnie ponad 2800 osób, nie jest pełny. Nie zawsze udało się również wypełnić wszystkie wspomniane rubryki części biogramów. W tej sytuacji nie traktujemy słownika jako zamkniętej całości. W dalszym ciągu będziemy poszukiwać informacji i w miarę ich pozyskiwania, będziemy je publikować w tym słowniku. Będziemy również dodawać nowe ilustracje.

Wszelkie uwagi, pytania i ewentualne uzupełnienia prosimy kierować na adres: piotrhnatyszyn@muzeum-miejskie-zabrze-pl

Zapraszamy do odwiedzenia strony http://www.muzeum-miejskie-zabrze.pl/slownik-zydow-w-zabrzu.php